Търсят 65 специалиста за новите центрове от семеен тип

Oбщина Бургас търси 65 квалифицирани специалисти за новите центрове от семен тип в „Меден рудник“, „Лазур“ и Ветрен. Работните места са създадени благодарение на стартиралото през февруари изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-5.2.12-0030-С0001 „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания“.

Търсят се „Управител“, „Социален работник“, Психолог“, „Медицинска сестра“, „Детегледач“, „Хигиенист“ и „Работник поддръжка“. Обявите са достъпни в сайта на Община Бургас, раздел „Кариери“.

Екипът по организация и управление на проекта напомня на всички желаещи да кандидатстват за свободните позиции, че срокът за подаване на документи е до 07.03.2014 г. /включително/.

 

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление в свободен текст до кмета Димитър Николов;
– Автобиография;
– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
– Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;
– Служебна бележка, удостоверяваща актуална регистрация като безработно лице в Дирекция „Бюро по труда“.