ДПП „Странджа” прилага нова тактика за публичност и информираност

Оскъден архив и липса на мониторинг за дейностите, осъществявани от дирекцията на ПП „Странджа” е констатирал екипът, заел се със задачата да разработи медийна стратегия за комплексно промотиране на Парка. Информационната картина е силно фрагментирана и размита. Няма последователност и координация в процеса на информиране.  На тази база е трудно да се направят категорични изводи за водената през годините медийна политика и съответно – за проявеният интерес от страна на медиите към дейностите й и проблемите на парка. Именно затова един от приоритетите за авторите на стратегията е да направят така, че Природен парк „Странджа” да не се появява в медиите само при протести за застрояване на негова територия, нестинарските игри или мистерията за египетската богиня Бастет.

На територията на парка с площ 1161 km² има уникални растителни видове, природни, исторически и археологически забележителности. В Червената книга на България са включени 19 вида, като 5 са с категория застрашен” и 14 с категория “рядък”. Има 5 резервата, 32 защитени територии. Тук, почти без прекъсване се редуват културни пластове от енеолита и бронзовата епоха, тракийската мегалитна култура, античността, Средновековието, Българското Възраждане – до най-новата история на България. Районът изобилства от пещери, извори, параклиси, гробници, крепости, долмени, етнография, запазена уникална местна култура. Има десетки събори и фестивали. Има възможности за развиване на различни видове туризъм. Всичко това обаче няма как да стане достояние на хората, които се интересуват както в България, така и в чужбина, ако не се появи в медиите.

Анализът, направен от авторите на медийната стратегия сочи,  че е налице неумение темите в дейностите на Парка да се диференцират по значимост и в медийното пространство да бъде разпространявана целенасочена информация, която да фокусира вниманието както към проблемните зони, така и към събития с позитивен знак. На базата на съществуващото в момента състояние се очертава ясна необходимост от образователно-мотивационни дейности в района, които да повишат разпознаваемостта на ползите от екологичната мрежа и да моделират в положителна посока нагласите спрямо нея.

Готовата медийна стратегия ще бъде представена пред целия екип на ДПП „Странджа”, както и пред местните общности и заинтересованите страни. Нейното действие ще започне от м. май, след като бъде проведено обучение за прилагането й.