Всички високи и стари сгради в Бургас – с паспорти

Главният архитект на Бургас Веселина Илиева разяснява изискванията на Наредба №5 за обследване и паспортизация на сградите

 

 – Госпожо Илиева, до края на годината сградите в Бургас, както и в цялата страна, ще трябва да имат изготвени технически паспорти. Каква е идеята на техническата паспортизация и как общината ще съдейства на собствениците в срок да спазят изискването на нормативните документи?

Съгласно изискванията на Наредба № 5 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до 31 декември 2014 г. трябва да бъдат извършени обследвания на сградите от I,  II и III категория и да бъдат изготвени технически паспорти. Ангажимент за това имат собствениците им. Изискването се отнася за сградите с частна, държавна или смесена /държавна и общинска/ собственост – изключения не се правят за никого.

Законът за устройството на територията ясно регламентира категориите на сградите.  В първа категория попадат основно производствени обекти – електроцентрали, бензиностанции, газстанции и др. Считаме, че по-голямата  част от тях вече имат технически паспорти.

Втора категория включва сгради за обществено обслужване.

Най-многобройни са сградите в трета категория. Тя се определя от етажността, годината на изграждане, разгънатата застроена площ. Тук попадат жилищни сгради над 5 етажа, училища, детски градини. Процедурата е еднаква за всички и ние вече сме подготвили указания до домсъветите на жилищните сгради, до училищата и детските градини, до всички общински и държавни предприятия, които имат сграден фонд

За да можем максимално да окажем съдействие на етажните собственици да изпълнят задълженията си вече сме стартирали процедурата по уведомяване на всички домсъвети. Изискването е към 30 септември да знаем за предприетите действия.

 

– Колко са жилищните сгради в Бургас, които подлежат на паспортизация до края на 2014 г.?

Според нашите проучвания в града има 320 панелни сгради с височина над 5 етажа. В момента се подготвя справка за броя на ЕПК сградите /едроплощен кофраж/. Това са високите блокове с 14, 116 и 18 етажа, каквито в града има немалко.

Нашите проучвания показват, че в някои от жилищните блокове е започнала процедура по обследване и паспортизация като част от програмата за саниране. Но техният брой е много малък – не повече от 10-20 сгради в Бургас.

 

– Какво точно ще трябва да направят собствениците на жилища в сградите, попадащи в тази категория?

Етажните собственици би трябвало да сключат договор с правоспособно лице,  най-често юридическо, или сдружение от технически лица, които имат пълна проектантска правоспособност за извършване на услугата – такова е изискването на наредбата. Обследването е първата фаза. В наредбата ясно е написано за кои сгради е задължително да се прави пълно обследване, и за кои може да не се прави – свързано е с годината на изграждане. Задължително се извършва обследване за сгради, строени до 1999 година. Тъй като в годините изискванията към обектите и към строежите са се променяли, съответно променени са и  нормите – с течение на времето са се завишавали изискванията. Счита се, че в по-новите жилищни блокове конструкцията и инсталациите са в достатъчно добър вид като изисквания и няма нужда да бъдат обследвани и да се  предписват мерки  за привеждането им в съответствие.

Обследването следва да включи цялостен оглед на сградата, описание по всички части – архитектура,  инсталации и пр. Описват все всички предприемани ремонтни действия до момента, довели до подобряване състоянието на сградата. Обследването завършва с обобщено становище за състоянието на сградата към момента и с предписания за необходимите действия, за да се приведе в съответствие с изискванията за стабилитета на сградите и качество на инсталациите.

В много от старите блокове сега оточните тръби са в тежко състояние, което само по себе си води до увреждане на фасадите. На други места покривната изолация е нарушена, има течове. Разнообразни са  проблемите, трупани в годините, и те трябва да бъдат решени.

На базата на обследването се изготвя техническия паспорт. Той е образец по наредбата, в който са изписани всички характеристики  – местоположение, брой жилища и т.н. –  пълната информация за  строежа.

Всички технически паспорти трябва да бъдат внесени в общината. Те се архивират и регистрират.  Всяко подобрение и  изпълнение на дейности по сградата се отразяват. При извършване на цялостна реконструкция се изготвят нови технически паспорти, тъй като в такива случаи сградите подлежат на въвеждане в експлоатация по общи изисквания на сега действащия закон.

 

– Колко, според Вас,  би струвало на собствениците обследването на тяхното жилище?

Трудно ми е да определя някакви стойности, тъй като пазарът е отворен и всеки  може да направи своето проучване и да получи изгодна за него цена. Цената ще зависи от разгънатите застроени  площи и от състоянието на сградата.

По неофициална информация възможно е обследването да струва от 1.20 до 1.50 лв. с ДДС на кв. м застроена площ /събраната площ по всички етажи/. Но всичко е въпрос на договаряне.

На цената най-вероятно ще се отрази и наличието или отсъствието на необходимата документация за сградата.

 

– Каква документация е нужна и какво трябва да предприемат собствениците в случай, че тя не е налична?

Необходимо е да има документация на строежа, което е архитектурната подложка. Ако сградата има проекти, това облекчава работата на  колектива, който извършва обследването. Ако няма, трябва да бъде направено пълно заснемане и това ще оскъпи услугата.

В архива на общината има пълна документация за панелните блокове, строени след 1980 г., както и за голяма част от сградите, построени преди това. При тях обследването може да стане лесно, тъй като разпределенията им са по типова документация. Собствениците могат да получат копия, като ги заплатят по тарифите на общината.

За сградите, строени до 1965 г. сме търсили и намирали документация в  Държавен архив. Етажните собственици също биха могли да потърсят информация в архива или да ангажират екипа по обследването с това. Така ще намалят максимално обема на работата,  която трябва да се свърши.

 

– Какво ще се случи, ако собствениците откажат да извършат в срок обследването на сградата?

Според наредбата услугата ще бъде възложена на общината, която ще трябва да обяви обществена поръчка, да намери изпълнители и да направи обследването. После с изпълнителен лист да си търси плащанията. Всичко това значително ще оскъпи услугата.

 

– Имали срокове за изпълнение на предписанията?

Тези срокове зависят от констатациите при обследването. Ако са налице сериозни отклонения в сградата, предписанията ще включват спешното им отстраняване, за да се предотврати влошаване на състоянието. Възможно е в града  да има сгради в предаварийно състояние при които трябва да се действа спешно. Предприемането на спешни действия също са ангажимент на собствениците.