ДПП „Странджа” отчете напредъка си по европейски проект

Дирекцията на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите отчете пред журналисти работата си по изпълнението на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”. В пресконференцията участваха ръководителят на Проекта Светла Младенова, Мария Патронова – координатор на Проекта и Милен Рашков – експерт „Консервационни дейности”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27. Неговите цели са осъществяване на мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове, подобряване на посетителската инфраструктура, осъществяване на образователни програми и интрепретация на природно и културно наследство и подбряване и оптимизиране на управлението на защитената територия.

Проектът е с първоначална стойност 7 821 000 лв. В момента тече процес на договаряне за намаляване на бюджета поради отпадане на две от дейностите по него по целесъобразност.

Към момента за изпълнение на отделните дейности по проекта са сключени 61 договора, чиято обща стойност е 1 894 982 лв. или 32% от бюджета на проекта. Изцяло реализирани са 4 дейности и 20 поддейности. Работи се по други 29 дейности, а за още 5 тече процедура за избор на изпълнител. Все още не са стартирали 10 дейности. Данните изнесе Светла Младенова – ръководител на проекта, която представи мултимедийна презентация за извършеното до сега и предстоящото през 2014 година.

От предвидените за 2014 година 64 процедури за избор на изпълнител към момента са сключени 10 договора. Предстои сключването на още пет. Обявени са 4 процедури за избор на изпълнител, девет са в процес на съгласуване.

Мерките по опазване и възстановяване на защитени видове и местообитания са  обособени в три групи: опазващи, възстановителни и превантивни и обхващат 13 дейности. Една от основните дейности е разщиряване на разсадника в м. Качул, като там ще се разселват т.н. горскоплодни видове – диви круши и ябълки. Закупени са 80 фиданки синя хвойна, които са засадени в м. Градището, където е единственото находище на този храст. В дюнните местообитания ще се поставят дървени скари, които ще канализират достъпа на туристи до плажа, за да се предотврати тъпченето на разстителността и разрушаването на самите дюни. По тази дейност има съгласуване с част от концесионерите на плажа и образувана преписка в МРР. За да се опазят някои от застрашените животински видове около дървета с мъртва дървесина ще бъдат поставени оградки и информационни табели, а на входовете на пещерите ще бъдат сложени решетки. Ще бъде ограничено с декоративна ограда и находището на синя хвойна. Една от интересните възстановителни дейности е пашата на овце, чрез което се възобновява растежа на вид вечнозелени храсти, които в Европейския съюз се срещат само в Странджа. Като превантивни мерки ще бъдат поставени информационни табели за ценността на местообитанията и видовете и пътеките, които могат да бъдат ползвани от туристите. В карстовия район предстои изграждане на наблюдателница, а за опазване на щъркелоподобните птици съвместно с ЕВН на стълбовете ще бъдат монтирани специални обезопасителни изолатори. 40 информационни табели ще бъдат монтирани до всички защитени местности, а други 60 табели ще са за посетителите на парка и местните хора, които живеят на неговата територия. Ще бъдат маркирани и границите на парка откъм морската част. Предвижда се изготвянето на богата гама рекламно-информационни материали, които да показват природата, историята и културата на ПП „Странджа” .

До края на м. май ще бъдат готови още два веломаршрута с дължина 110 км.

В раздел Посетителска инфраструктура се работи по изгражадане на 11 маршрута (интерпретативни и туристически), ремонт и изграждане на два информационно- посетителски центрове – в гр. Бургас и гр. Ахтопол, допълване на експозициите на Информационно-посетителските центрове в М.Търново и Граматиково. Ще бъде възстановен въженият мост в м. Ковач. Съществуващите заслони ще бъдат отремонтирани, ще има и нови маси и пейки, разположени на различни места в Парка. Предстои съвсем скоро да стартира процедурата за избор на изпълнител за образователна програма „Природата на Странджа”.

Сред особено важните дейности по проекта е изграждането на цялостна система за електронно представяне на Парка, състояща се от седем модула, която няма аналог по качество и функционалност в защитените територии в България. Тя е проектирана с визия за развитие, съответстваща на значението и мястото на Природен парк „Странджа” не само в национален, но и в европейски аспект. Системата ще бъде не само от полза на Парка, а и от обществена полза, тъй като посетителите на парка, научни работници, студенти и др. ще могат да се възползват отг мобилни приложения към електронната система. Предвидено е монтиране на киоски във Варна, Бургас, Несебър, Приморско, Царево и Созопол, от където се очаква да дойде туристопотока.

Известно забавяне в реализацията на проекта се получава от допълнителни съгласувания на всяка процедура. Забавяне има и поради обжалванията на процедури в Комисията за защита на конкуренцията и ВАС. Обжалвани са три процедури. КЗК е потвърдило решението на ДПП по две, а ВАС – по една. Една процедура е в процес на разглеждане от КЗК.