ОБЯВЛЕНИЕ – ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1292/26.05.2014 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

старши експерт „Кадастър, регулация, кадастрална карта“

в отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране“

към дирекция „Устройство на територията“

при Общинска администрация – Община Бургас

            Минималните  изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са съответно :

–         степен на образование –бакалавър;

–         професионален опит – 1 година;

–         ранг – V младши.

             Специфични  и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

             –  кандидатите да са завършили специалност „Геодезия“;

               –  кандидатите да познават  ЗУТ и наредбите към него и ЗКИР;

               – да познават:

               Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

                – компютърна грамотност – MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, OutlookExpress, архивиращи програми;

   Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидатите.

               Размер на основната заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията – в диапазона от 360 лв. до 1150 лв.

               Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

             – заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

             – декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

           – копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

              – копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

            Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството  на Общината.

            Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас – http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас