Министър Терзиева: Предприети са мерки за възстановяване на плащанията

Министър Терзиева: Предприети са мерки за възстановяване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Пред участниците в заседанието министърът съобщи предприетите мерки за максимално бързото възстановяване на прекъснатите плащания по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ и увери, че още от първия ден, след получаване на писмото с констатациите на ГД „Регионална и градска политика“ са предприети необходимите действия.

Въпреки, че предварителният одитен доклад от ГД „Регионална и градска политика“ все още не получен, което затруднява тълкуването на констатациите, министърът е възложил изготвянето на спешен анализ на направените изводи в писмото. Управляващият орган на ОПРР е стартирал подготовката за повторна, последваща проверка на процедури за обществени поръчки по договорите, финансирани от приоритетни оси 1 и 3. Подготвят се и допълнителни инструкции към бенефициентите по отношение на процедурите по ЗОП, включващи най-срещаните нарушения при подготовката и провеждането им.

В изявлението си пред участниците в Комитета за наблюдение министър Терзиева бе категоричначе плащанията на всички бенефициенти по приоритетните оси „Регионална и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудничество“ и „Техническа помощ“, продължават.

„Данните, за наложените финансови корекции от УО на ОПРР, до момента, показват, че тази ситуация не е от вчера, но явно предприетите мерки от всички участници в процеса не са били достатъчни”, коментира още Терзиева и добави, че това е основен проблем и на останалите оперативни програми. „Смятам, че за всички е ясно, че Управляващите органи на всички оперативни програми трябва да засилят контрола. От друга страна е изключително необходимо да има и методически указания от Агенцията по обществените поръчки, както и качествено обучение на всички по веригата”, подчерта регионалният министър.

„Това, което ще направят, колегите от УО на ОПРР, са конкретни подобрения в контрола, в системата за контрол и управление на Оперативната програма”, беше категорична Терзиева. По думите й данните показват, че ОПРР следи и контролира стриктно изпълнението на проектите и това е констатация и на одитния орган. Предстои извършването и на допълнителен одит и на извадка от други проекти, които ще бъдат подбрани на случаен принцип.

От началото на действие на програмата УО е установил 728 нередности, като процедури по ЗОП на обща стойност 39 млн. евро, което е 1,3% от бюджета на програмата.

„Вижда се, че още на първо ниво системата хваща грешките”, обясни министърът и добави, че системите на управление и контрол са стабилни, но винаги ще се налага да се отстраняват някакви неточности.

Десислава Терзиева съобщи, че още следващата седмица ще разговаря с представители на Европейската комисия за максимално бързото разрешаване на казуса.

Пред участниците в комитета представителят на ГД „Регионална и градска политика“ на ЕК Марек Теплански, и.д. ръководител на отдела за България, оцени високо огромния обем работа, която е свършена за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” от 2007г. до сега. Теплански потвърди заявената от главната дирекция подкрепа към българските власти за преодоляване на трудностите при изпълнението на проектите, както и по отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети във връзка с временно прекъснатите плащания по оси 1 и 3. „Вярвам, че със съвместни усилия ще решим казуса във възможно най-кратки срокове”, заяви още Теплански.

В заключение министър Терзиева беше категорична, че ускорените темпове на работа на всички нива от бенефициентите, през Управляващия и Сертифициращия органи ще дадат възможност в края на годината да бъдат постигнати предвидените за усвояване суми по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., за да бъде избегната загубата на средства по правилото N+2/N+3.

Сключените договори по ОПРР до момента са 1 104 с обща стойност  на договорените средства в размер на 3,294 млрд. лева, което представлява 105 % от бюджета на програмата.

Общо разплатените средства по ОПРР са в размер на 2,058 млрд. лева, което представлява 62 % от размера на договорените средства и 66 % от бюджета на програмата.

Министър Терзиева: Предприети са мерки за възстановяване на плащанията по приоритетни оси 1 и 3 на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

Пред участниците в заседанието министърът съобщи предприетите мерки за максимално бързото възстановяване на прекъснатите плащания по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ и увери, че още от първия ден, след получаване на писмото с констатациите на ГД „Регионална и градска политика“ са предприети необходимите действия.

Въпреки, че предварителният одитен доклад от ГД „Регионална и градска политика“ все още не получен, което затруднява тълкуването на констатациите, министърът е възложил изготвянето на спешен анализ на направените изводи в писмото. Управляващият орган на ОПРР е стартирал подготовката за повторна, последваща проверка на процедури за обществени поръчки по договорите, финансирани от приоритетни оси 1 и 3. Подготвят се и допълнителни инструкции към бенефициентите по отношение на процедурите по ЗОП, включващи най-срещаните нарушения при подготовката и провеждането им.

В изявлението си пред участниците в Комитета за наблюдение министър Терзиева бе категоричначе плащанията на всички бенефициенти по приоритетните оси „Регионална и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудничество“ и „Техническа помощ“, продължават.

„Данните, за наложените финансови корекции от УО на ОПРР, до момента, показват, че тази ситуация не е от вчера, но явно предприетите мерки от всички участници в процеса не са били достатъчни”, коментира още Терзиева и добави, че това е основен проблем и на останалите оперативни програми. „Смятам, че за всички е ясно, че Управляващите органи на всички оперативни програми трябва да засилят контрола. От друга страна е изключително необходимо да има и методически указания от Агенцията по обществените поръчки, както и качествено обучение на всички по веригата”, подчерта регионалният министър.

„Това, което ще направят, колегите от УО на ОПРР, са конкретни подобрения в контрола, в системата за контрол и управление на Оперативната програма”, беше категорична Терзиева. По думите й данните показват, че ОПРР следи и контролира стриктно изпълнението на проектите и това е констатация и на одитния орган. Предстои извършването и на допълнителен одит и на извадка от други проекти, които ще бъдат подбрани на случаен принцип.

От началото на действие на програмата УО е установил 728 нередности, като процедури по ЗОП на обща стойност 39 млн. евро, което е 1,3% от бюджета на програмата.

„Вижда се, че още на първо ниво системата хваща грешките”, обясни министърът и добави, че системите на управление и контрол са стабилни, но винаги ще се налага да се отстраняват някакви неточности.

Десислава Терзиева съобщи, че още следващата седмица ще разговаря с представители на Европейската комисия за максимално бързото разрешаване на казуса.

Пред участниците в комитета представителят на ГД „Регионална и градска политика“ на ЕК Марек Теплански, и.д. ръководител на отдела за България, оцени високо огромния обем работа, която е свършена за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” от 2007г. до сега. Теплански потвърди заявената от главната дирекция подкрепа към българските власти за преодоляване на трудностите при изпълнението на проектите, както и по отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети във връзка с временно прекъснатите плащания по оси 1 и 3. „Вярвам, че със съвместни усилия ще решим казуса във възможно най-кратки срокове”, заяви още Теплански.

В заключение министър Терзиева беше категорична, че ускорените темпове на работа на всички нива от бенефициентите, през Управляващия и Сертифициращия органи ще дадат възможност в края на годината да бъдат постигнати предвидените за усвояване суми по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., за да бъде избегната загубата на средства по правилото N+2/N+3.

Сключените договори по ОПРР до момента са 1 104 с обща стойност  на договорените средства в размер на 3,294 млрд. лева, което представлява 105 % от бюджета на програмата.

Общо разплатените средства по ОПРР са в размер на 2,058 млрд. лева, което представлява 62 % от размера на договорените средства и 66 % от бюджета на програмата.