Община Бургас обявява конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ)

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, при следните условия:

Минимални изисквания:

–          висше образование – степен магистър

–          професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.

–          компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.

–          владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС се счита за предимство.

Основни задачи:

–          планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ

–          контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините

–          координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи

–          контактува с представителите на медиите

–          отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на конкурса:

1.      Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

2.      Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

3.      Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.

4.      Необходими документи:

–          професионална автобиография на български, в Europass формат

–          копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

–          копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка и др.)

–          други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Основна заплата: до 1100 лв.         

Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас –  ул. „Александровска“ № 26

Срок за подаване на документи: 11.07.2014 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Бургас, на Областна администрация Бургас, както и на Единния портал: www.eufunds.bg

www.eufunds.bg.

Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Бургас“, Договор за предоставяне на БФП №BG161PO002-3.3.02-00018-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.