Трансграничен проект превръща Странджа/Йълдъз в планина без пожари

Амбициозна задача да докажат, че Странджа – Йълдъз може да бъде планината без пожари са си поставили Регионална дирекция по горите – Бургас и Горско стопанство – Къркларели. Заедно те започнаха реализацията на едноименен проект по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция.

Проектът „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” е на стойност 139 671 евро, ще се изпълнява в рамките на една година и ще приключи на 5 февруари 2015 година.

Чрез реализацията на проекта се цели подобряване на ефективното и устойчиво използване на природните ресурси и опазване на природното и културно-историческото наследство чрез защита на Странджа/Йълдъз планина от горските пожари. Проектът ще допринесе за подобряване на прилагането на общите отговорности и дейности за опазване на горските екосистеми в България и Турция.

Сред основните дейности за осъществяване целите на проекта са разработване на обща стратегия за превенция и борба с горските пожари. Към нея ще бъде изготвена система за съвместно предотвратяване на горските пожари, както и схема за трансгранична координация и сътрудничество в борбата с пожарите. Ще бъде изработена и карта със съществуващата и необходимата инфраструктура в района на планината на територията на двете страни.

Проектът предвижда информационни семинари в България и Турция, чиито теми обхващат превенцията за съхраняване на природната красота на планината и най-добрите практики за опазване на горите от пожари.

Ще бъдат организирани и мобилни училища в България и Турция за обучение на местното население, собственици и ползватели на гори, както и доброволни формирования. Особено важна дейност за осъществяване дългосрочните цели на проекта е предвидената кампания с подрастващото население на районите на планината в България и Турция.

Проектът ще бъде финализиран със заключителна конференция с участието на основните бенефициенти и представители на целеви групи – местно население, собственици на гори и ползватели на горски територии, лесовъди. На конференцията ще бъде подписана стратегия за превенция и борба с горските пожари. Партньорите от българска и турска страна ще подпишат протокол за сътрудничество между горските власти за укрепване капацитета на организациите и местните групи за гасене на пожари, както и за подобряване на координацията в областта за предотвратяване на горските пожари и набелязване на бъдещи теми за съвместни проекти.

Първият информационен семинар ще се проведе в Бургас на 12 и 13 юни. Стартът на проекта ще бъде обявен от инж.Павел Маринов – областен управител на гр.Бургас. В обучението от Турция ще участват г-н Зекерия Мере – директор на РУГ – Истанбул, г-н Нурат Мутлу – експерт в РУГ- Истанбул, служители от Горско стопанство Къркларели. От българска страна в семинара ще вземат участие представители на държавни, общински и частни горски структури от пограничния район, както и представители на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас. Основни лектори ще бъдат инж.Владимир Константинов – главен експерт в отдел „Опазване превенция и контрол на горските територии”, дирекция „Опазване на горите и лов” при ИАГ – София и гл. инспектор Живко Гърков – началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Средец. Те ще презентират превантивни действия за защита на горите от пожари на базата на добрите практики в България и ЕС. Програмата на семинара включва практически занимания на терен, които ще се проведат в района на гр. Средец.

Дейностите и резултатите от проекта ще бъдат популяризирани чрез интернет страница на проекта на български, турски и английски език.