Областна администрация Бургас стартира нов проект по ОПАК

Областна администрация Бургас започва работа по втори проект изпълняван  по Оперативна  програма „Административен капацитет“. Информация за него бе представена днес от екипа по управление на проекта по време на встъпителна конференция, в присъствието на заместник областния управител Евгени Врабчев и служители на администрацията.

 „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ е наименованието на проекта, който има за цел да надгради вече постигнатите резултати от приключилите обучения по първото спечелено финансиране. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 72 380 лева, а срокът за изпълнение девет месеца.

Успешното изпълнение на проектните дейности ще допринесе за подобряване на специфичните умения и компетенции на служителите и ще доведе до укрепване на административния капацитет. С проекта ще се осигури възможност на 45 служители  от областната администрация в Бургас да преминат обучения по различни теми, съобразени с техните професионални задължения. Заложено е и обучение на тема „Ефективно изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020″. Без откъсване от работното си място чуждоезикови обучения ще преминат 27 служители, като част от тях продължават надграждащо след  вече преминати 120 учебни часа.

Проектът “По-компетентни и мотивирани служители в Областна администрация Бургас” се осъществява по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.