Обсъждат развитието на “Меден рудник” и „Възраждане”

Идейните концепции за изграждане на нови улици, зони за отдих и цялостно облагородяване на к-с „Меден рудник“ и централна градска част ще бъдат представени утре. Всички заинтересовани граждани ще имат възможности да дадат мнения и предложения по представените проекти.

Общественото обсъждане на идейните концепции за изготвяне на „Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда“ в комплекс „Меден рудник“ ще започне в 11.30 часа в спортна зала „Никола Станчев“, а за ЦГЧ и „Възраждане“ в 16.30 часа в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.

Целите на проектите са да се постигне повишаване привлекателността на града и качеството, и комфорта на обитаване. Дейностите включват обновяване на междублокови и пешеходни пространства, зелени площи и обслужващи улици, прилагане на мерки за подобряване достъпността в градската среда и енергоефективни решения за уличното осветление, управление на отпадъци в зона „Б“ на ж. к. „Меден рудник“, в ЦГЧ и в ж. .к. „Възраждане“.

Проектите се реализират „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Идейните концепции за изграждане на нови улици,зони за отдих  и цялостно облагородяване на  к-с „Меден рудник“ и ЦГЧ ще бъдат представени днес. Всички заинтересовани граждани ще имат възможности да дадат мнения и предложения по представените проекти.

Общественото обсъждане на идейните концепции за изготвяне на „Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда“ в комплекс „Меден рудник“ ще започне в 11.30 часа в спортна зала „Никола Станчев“, а за  ЦГЧ и „Възраждане“ в  16.30 часа в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.