Община Бургас организира изложба на конкурсни проекти

Във връзка с приключилия конкурс за идеен проект за обект: „Обществен център- арт галерия, УПИ Х- 1488, кв.50 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.437 по КККР“, Община Бургас организира изложба на конкурсните проекти.

Всеки ще има възможност да се запознае с графичните материали във фоайето на Културния дом на НХК от 07.07.2014г. до 11.07.2014г. включително и изрази предложения и коментари в специално поставена кутия.