Община Несебър обгрижва 37 свои съграждани с увреждания

На 37 граждани с увреждания, самотно живеещи хора и 3 деца е осигурила Община Несебър по-добри условия за социален живот по проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда” на програмата „Помощ в дома”.

Проектът стартира на 01.03.2013 г. и ще продължи до 31 юли 2014 г. Целта му е да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот на хора, нуждаещи се от допълнителни грижи, разширявайки обхвата на дейност и привличайки нови лица в „Социален патронаж”. Той създава условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, социално включване и намаляване на риска от зависимост от институциален тип грижи.

Целта на реализираните дейности по проекта, бе да се доразвият съществуващите услуги и да се обхванат по-голям брой нуждаещи се от почасови грижи –  хора с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване, чрез извършването на три основни типа почасови дейности: дейности за лична помощ, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално – битови дейности

Проектът е осигурил работа на 30 безработни лица в Общината.

Общата му стойност е 151 370 87 лв., като от 35 по проект – броят на потребителите сега е 37 души. Екипът на проекта е създаден. Той е разработил 13 процедури, методологии и инструкции за цялостния процес на реализиране на предоставяните социални услуги. Направил е подбор на персонала и потребителите, провел е обучение  и осигурил необходимия мониторинг.

„Интересът към нас е много голям. Имахме подадени 57 молби –  каза Радостина Пирева – ръководител на проекта. Много се надяваме тази дейност да продължи, защото всички виждаме, че нашите усилия не бяха напразни”, допълни тя.

Създадената структура „Звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” надгради опита на Община Несебър като доставчик на социални услуги.

След приключване на проекта изградената база ще продължи да съществува чрез продължаване на дейностите с част от потребителите и наетите лица. Общината ще осигури устойчивост на дейностите по проекта и в случай, че не се намерят алтернативи чрез нови такива.

Община Несебър реално прилага съвременните европейски изисквания за социално отговорна политика и грижа към гражданите. През 2003г. беше създадено управление „Социални грижи и услуги”, което обхваща три дейности – Домашен социален патронаж, Дом за деца със специфични образователни потребности и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. С това Общината показа своята загриженост и подкрепа към всички свои граждани, подобрявайки качеството им на живот и предлагайки еднакви възможности за интегриране в обществото.