С много емоции премина общественото обсъждането на Общинския план за развитие

Бурно и с много емоции премина днес общественото обсъждането на Общинския план за развитие на община Бургас за 2014 г. – 2020 г. Консултантският екип, разработил плана, начело със зам.-кмета по европейски политики и околна среда Атанаска Николова представиха четирите приоритетни направления – околна среда, интегрирано териториално развитие, социален капитал и добро управление под обстрела на Димитър Байрактаров – водещ в телевизия СКАТ. Те бяха атакувани по всички точки на проекта, който, по думите на журналиста, не бива да бъде приет.

В рамките на общественото обсъждане беше разгледан целият проект: социално-икономически анализ, стратегия, включваща определените приоритети и мерки, програма за реализация, включително механизъм за мониторинг на изпълнението. „Това е най-важният стратегически документ за развитието на Бургас. Той трябва да показва не само желанието на администрацията за бъдещото, но и това на гражданите“, каза г-жа Николова.

Околната среда, като най-приоритетна беше представена първа в плана за развитие. Тук вяха включени –  подобряване качеството на въздуха, намаляване на шумовото замърсяване, управление на отпадъците по подхода „нулев отпадък”, води, наводнения, ерозия; биоразнообразие, защитени зони интегрирано управление на черноморските зони. Ключовите проекти по този приоритет са замяната на бензиновите коли с електроавтомобили, алтернативни методи за почистване на въздуха, създаване на регионално депо за отпадъци, канали между езерата, зоопарк, център за лекуване на животни, екотуристическа инфраструктура, почистване на езерата и др.Приблизителният финансов ресурс за този приоритет е 430 млн. лв.

Вторият приоритет отразява основно новата оперативна програма на ЕС „Региони в растеж”. Мерките допълват тези в околна среда, тъй като до голяма степен касаят чистотата на въздуха. Представен бе проектът за интегрирания градски транспорт, управлението на трафика и достъпността на крайградските зони (увеличаване на пешеходните зони, подземни преходи за автомобилите, буферни паркинги, велоалеи и др.). Другите мерки към този приоритет са благоустройство на територията; комуникационна свързаност и широколентов интернет достъп; развитие на туризма; междуобщинско сътрудничество.Финансовият ресурс за този приоритет е около 580 млн. лв.

Социалният капитал бе представен трети по важност с акцент върху здравеопазването – създаване на вискотехнологична болница, подобряване на енергийната ефективност в общинските здравни заведения, центрове за възстановяване. По отношение на заетостта, намаляване на бедността и социалното включване се предвижда строеж на нови детски ясли и градини и на социални услуги за възрастните и децата. Към този приоритет спада и образованието – ремонт на училища, вкарването на информационни технологии в тях, извънкласни дейности. Разгледани бяха и  културата и социалните иновации, младежките политики и спортът – зали, басейни, площадки. Приблизителният финансов ресурс за този приоритет е 171 млн. лв. за 6 години.

Проектите за насърчаване на бизнеса и предприемачеството; въвеждането на електронни услуги; системи за видеонаблюдение и  ранно предупреждение за риска от наводнения, приют за безстопанствени кучета и др. бяха предтавени по четвъртия приоритет в Общинския план за развитие  – доброто управление. Приблизителният финансов ресурс е 32 млн. лв.

Общо 1 222 590 716,31 лв. е  финансовата рамка за целия Общински план за развитие на Община Бургас.

От община Бургас гарантираха, че всички предложения и критики ще бъдат взети под внимание при окончателното изработване на плана за развитие. На нападките ще бъде отговорено писмено в сайта на Общината.