4.8 млн.лв. от концесия на плажовете през 2013 г.

Общините са получили над 4,8 млн. лв. от концесии на плажове през 2013 г., отчетоха от Министерския съвет.

През тази седмица правителството прие годишния доклад за контрола върху предоставените концесии за морски плажове през 2013 г. и за спазването на задълженията по концесионните договори.

Приходите от концесионни плащания за 2013 г., включително лихви и неустойки по 58-те концесионни договора, са 11,8 млн. лв. с включен ДДС. През 2012 г. те са били на стойност 11,4 млн. лв. Ръстът на приходите за 2013 г. спрямо 2012 г. е 3 на сто.

Половината от постъпилите концесионни плащания за 2013 г. на обща стойност 4,8 млн. лв. (след приспадане на ДДС) са внесени в бюджетите на общините, на чиито територии са разположени морските плажове – общо в 11 черноморски общини.

Комисиите за контрол на концесиите са открили редица нарушения на задълженията по концесионни договори. Основно са наложени неустойки заради пропуски при водноспасителна дейност (при 11 плажа), поставяне на преместваеми обекти в нарушение на схемите за тяхното разполагане (при 15 обекта на концесия), непредставяне на банкова гаранция за изпълнение на финансовите задължения през 2013 г. (за пет концесионни договора).

Други нарушения са свързани с непредставяне на гаранция за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда (за седем морски плажа).