Принудително събарят 26 незаконни посторйки на Ченгене скеле

Община Бургас обяви обществена поръчка за премахването на 26 незаконно изградени къщи на Ченгене скеле. За тези постройки има влезли в сила заповеди за премахване, но собствениците им не са ги изпълнили. Община Бургас пристъпва към принудителното им събаряне както изисква Закона за устройство на територията.

Освен разрушаването на сградите чрез обществената поръчка се изисква и да бъдат разбити бетонните площадки под тях, вещите да бъдат изнесени и складирани на собствена база, а терените – почистени.

Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена“ за всички 26 обекта. Това ще носи 90 точки. Цената за един кубик извозен строителен отпадък до терен, определен от община Бургас без ДДС, ще носи максимален брой от 10 т.

Всеки участник има право да подаде само една оферта. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и всякакви други разходи, които може да възникнат.

Крайният срок за подаване на оферти е 20.08. В същия ден в 11 часа в сградата на общината ще се проведе заседанието на комисията.

Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 27 826 лв., без ДДС.

Към разрушаване на сградите ще се пристъпи през есента.