СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.67 от 12.08.2014г. са обнародвани следните съобщения :

– Съобщение за изготвен проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20kV от БКТП в ПИ с идентификатор 07079.9.341 до БКТП – нов в УПИ ІІ-886,893, ПИ с идентификатор 07079.665.187 по КК на гр.Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, гр.Бургас, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.182 и 07079.665.173 по КК на гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в Дирекция ЦАУ „Възраждане“, гр.Бургас.

– Съобщение за изготвен проект за ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица, в обхват от о.т.337 по действащ ПУП-ПУР до кръстовище с ул.“Транспортна“ при о.т.808А, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр.Бургас.   Проектът е изложен за разглеждане в Дирекция ЦАУ „Изгрев“, гр.Бургас.