1 877 осъдени в Бургас през 2013 г.

През 2013 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 877 извършени престъпления, което е с 9.9% повече в сравнение с 2012 г., когато те са били 1 708 лица. Това сочат предварителните данни на НСИ.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2013 г. е 2 304 от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 1 081 лица, или 46.9% от общия брой на обвиняемите. Условно са осъдени 947души /41.1%/, а освободените от наказателна отговорност са 241 или 10.5% от общия брой на обвиняемите. Едва 31 обвиняеми /1.3%/  са получили оправдателна присъда, а на 4-ма /0.2%/ делата са прекратени.

През 2013 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 2 028. В сравнение с 2012 г.  се наблюдава увеличение със 7.5%

Осъдените на възраст 14 – 17 години съставляват 4.1% от всички осъдени лица и достигат 83.

През 2013 г. коефициентът на криминална активност е 570 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в областта, при 540 за страната, отчита статистиката.

 Най-големи са броят и относителният дял на общоопасните престъпления, завършили с осъждане – 733, или 39.1% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица за извършването на този вид престъпления са 710, или 35.0% от всички осъдени. Спрямо 2012 г. техният брой се е увеличил с 4.6% както при наказателните престъпления, така и при осъдените  за общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията са тези против собственосттаС осъдителна присъда са приключили делата за 532 извършени престъпления /28.3%/. Осъдените са 717, или 35.4% от общия брой за годината.

264 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функцииса завършили с осъждане, което представлява 14.1% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. За този вид престъпления са осъдени 266 лица /13.1%/.

С осъдителна присъда са приключили делата за 103 извършенипрестъпления против стопанството /5.5%/от общия брой на наказаните престъпления. За тях присъди са получили 105 души, или 5.2% от всички осъдените.

С осъждане са завършили 101 престъпления против личността /5.4%/, за които са осъдени 93 лица /4.6/.

93.4% от всички осъдени са мъже – 1 894 души. С най-високи брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовите групи 18 – 24 години и 30 – 39 години – съответно 31.7 и 25.4% от общия брой на осъдените.

Осъдените жени са 134 с относителен дял 6.6%.  По-голямата част от тях са на възраст 30 – 39 години и 25 – 29 години – съответно 23.9 и 20.9% от общия брой на осъдените жени.

Криминалната активност на осъдените мъже е 1 098 на 100 хил. души от съответното население, докато при осъдените жени този коефициент е 73 на 100 хил. души от съответното население.

Разпределението на осъдените лица по възраст сочи, че най-често до присъда стигат младежите от 18 до 24 години – 628 души /31%/. 513 от осъдените, или 25.3%, са на възраст от 30 до 39 години, от  25 – 29 години – 349 осъдени (17.2%), от 40 – 49 години – 256 (12.6%), на 50 и повече години – 199 (9.8%), а на възраст между 14 и 17 години са осъдени 83-ма (4.1%).