Готови са инвестиционните проекти за модернизация на к-с „Възраждане“

Община Бургас изготви инвестиционни проекти за модернизация на един от големите си жилищни комплекси – „Възраждане“.  Акцентите в тях са свързани с предложения за цялостна концепция на мобилността, включително предложения за промяна в организацията на движение във вътрешността на територията, рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, рехабилитация и/или предложения за нови решения за улично озеленяване, енергоефективни решения за уличното осветление, внедряване на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода, използване на алтернативни източници за генериране на енергия, мерки за управление на отпадъците /обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци/, създаване на условия за ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства. 

Наличността на готовите проекти за к-с „Възраждане“ прави Община Бургас напълно готова да кандидатства за европейско финансиране през новия програмен период 2014 – 2020 г.

„Вярвам, че с доказания си административен капацитет и висока успеваемост в материята на европейските проекти, ще успеем да привлечем значителен ресурс не само за „Възраждане“, а и за другите ни големи жилищни комплекси“, каза кметът Димитър Николов.

Изготвят се инвестиционни проекти още за „Меден рудник“, Централна градска част, парк „Езеро“ и др. За тази цел бяха спечелени около 1 400 000 лв., които се използват „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

* Предложенията за модернизация на жилищен комплекс „Възраждане“ касаят следните локации:

Улици: бул. „Гладстон“; ул. „Ивайло“; ул. „Дебелт“; бул. „Мария Луиза“; ул. „Христо Фотев“; ул. „Цар Самуил“; ул. „Македония“; ул. „Пробуда“; ул. „Любен Каравелов“; ул. „Васил Левски“; ул. „Цариградска“; ул. „Фердинандова“.

Пространства:

– Между ул. „Дебелт“, ул. „Христо Фотев“, ул. „Цар Калоян“ и бул. „Сан Стефано“;

– Между ул. „Цар Калоян“, ул. „Христо Фотев“, ул. „Ивайло“ и бул. „Сан Стефано“;

– Между ул. „Дебелт“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Цар Калоян“ и ул. „Христо Фотев“;

– Между ул. „Цар Самуил“, ул. „Дебелт“, ул. „Пробуда“ и бул. „Мария Луиза“;

– Между ул.“Пробуда“, ул. „Дебелт“, ул. „Л. Каравелов“ и бул.“ Мария Луиза“;

– Между ул. „Л. Каравелов“,  ул. Цар „Калоян“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Дебелт“;

– Територията на кв. 38 по плана на ж. к. „Възраждане“.