Община Приморско поема стопанисването на Бегликташ

Министерският съвет взе решение за безвъзмездно предоставяне за управление от Община Приморско на част от групова археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост за срок от 10 години. Скалното светилище „Бегликташ“ попада в поземлен имот с обща площ 56794.00 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Приморско, област Бургас.

Предоставянето му на общината ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Исторически музей Приморско.

С решение на служебното правителство община Приморско получава и управлението върху имот – публична държавна собственост, с площ 13 011 кв. м, за период от 10 години за извършване на брегоукрепване и предотвратяване на свлачищни процеси в северната част на гр. Китен. Предвижда се изграждане на брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения в района на града и прилежащата акватория, които ще бъдат публична държавна собственост. Строителните работи, включително и по морското дъно, ще доведат до предотвратяване на абразионните и изветрителните процеси, както и до стабилизирането на брега, осигуряване на неговата цялост и нормално експлоатиране на прилежащата инфраструктура и пристанищни обекти.