Предимствата на когенерацията в „Топлофикация Бургас”

Преди повече от петнадесет години в бургаската топлофикация е внедрено съоръжение за комбинирано високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация). Технологията се базира на газови бутални двигатели, работещи в изцяло компютъризирана система. Използването й позволява достигане на обща ефективност над 75% и икономия на първична енергия за една година с повече от 15% в сравнение с разделното производство на електрическа и топлинна енергия.

Когенерация е използването на топлинен двигател или електростанция за едновременно генериране на електричество и топлина. Конвенционалните електростанции емитират топлината, получена като остатъчен продукт при генериране на електрическа енергия в атмосферата, чрез охладителни кули или комини.  За разлика от тях когенерационните системи използват тази остатъчна топлина чрез включването й в местната отоплителна мрежа. Остатъчната топлина при умерена температура (100 до 180C) може да се използва и в абсорбционни охладители за изстудяване, т.е. производство на „хлад“. Едновременното производство на електричество, топлина и хлад се нарича тригенерация или полигенерация.

От гледна точка на термодинамиката когенерацията позволява най-ефективното използване на горивата. При производство само на електричество част от енергията се изхвърля като остатъчна топлина, докато при производството на топлина, потенциалът за производство на електричество се губи.

Когенерационната инсталация в „Топлофикация Бургас” отговаря на всички европейски изисквания за опазване на околната среда и дава възможност на дружеството да произвежда и топлинна, и електрическа енергия, като използва един и същ енергиен източник. В сравнение с традиционно произведената електроенергия при когенерацията допълнително произведената топлина се използва и за задоволяване на отоплителните нужди на потребителите. Така се осигурява произвеждането на надеждна, сигурна и екологична енергия.

С успешно реализирания проект, който с годините е показал своите категорично положителни резултати, бургаската топлофикация не само се повишава енергийната ефективност, но и рязко се намаляват емисиите на въглероден диоксид и други отровни газове, отделяни в атмосферата. Инвестицията беше именно в отговор на принципите, според които всяка държава трябва да работи за създаване на нисковъглеродно производство – в атмосферата не се отделят големи количества прах, серен диоксид и въглеводороди.

Директорът на „Топлофикация Бургас” изтъква още една голямо предимство на парното, а именно че с изборa му клиентите получават не само постоянно и сигурно отопление, но и топла вода – нещо, което не може да се постигне със същата ефективност при другите варианти за отопление.

Снимка – „Топлофикация Бургас” ЕАД.