Решения на Общински съвет Бургас за изменение на ПУП

    Община Бургас съобщава : 1.В Държавен вестник бр.28 от 04.04.2017г. е обнародвано : – Решение № 24-17/28.02.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, […] Read more »